Onderzoek naar stikstofdepositie in aanlegfase Parkstadroute


Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van november jl. (bouwvrijstelling) wordt onderzoek gedaan naar stikstofdepositie tijdens de bouwfase van de Parkstadroute én de gevolgen hiervan voor beschermde natuurgebieden. Het onderzoek loopt nog, maar de eerste uitkomsten wijzen op een toename van stikstofdepositie in de aanlegfase van de Parkstadroute in een aantal stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden, waaronder de Brunssummerheide.

In het najaar van 2022 zijn de eerste delen van de Parkstadroute aangelegd: de bouw van de tracédelen in Beekdaelen en de reconstructie van de Heideveldweg in Heerlen zijn (vrijwel) gereed. Dit onderdeel van de Parkstadroute viel destijds nog onder de zogenaamde bouwvrijstelling, waardoor er geen apart stikstofonderzoek nodig was. Voor 2023 staat de bouw van de overige delen op de planning. Omdat de eerste resultaten een verhoogde stikstofdepositie uitwijzen, wordt de bouw van de overige delen pas doorgezet wanneer het onderzoek naar de mogelijkheden tot beperking van de depositie is afgerond en de eventueel benodigde procedures doorlopen zijn.

Planning
De voorbereidingen om in week 6 te starten aan het oude mijnspoor in Hoensbroek en aan de Overstehofweg in Landgraaf zijn stilgelegd. Ook voor de bouw van de drie fietsbruggen en de tracédelen in Brunssum (Emmaweg), en overige delen van Heerlen (Brunssummerheide, Heidserpark, Heksenberg) is op de pauzeknop gedrukt.

Als er te veel stikstof neerslaat in Natura 2000-gebieden is een vergunning nodig op grond van de Wet natuurbeheer. De tijd die nodig is voor aanvullende berekeningen en de ecologische toetsing, heeft effect op de beoogde bouwplanning. Op dit moment is de verwachting dat de bouwwerkzaamheden over circa een half jaar voortgezet kunnen worden.

Over de Parkstadroute
De Parkstadroute is een IBA-sleutelproject en wordt gerealiseerd door IBA Parkstad, Provincie Limburg en de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld. De langzaam verkeerroute die dwars door Parkstad loopt, is niet alleen bedoeld voor recreatief verkeer, maar ook voor woon-werkverkeer. Gekenmerkt door een unieke uitstraling van het wegdek is het landschap en de cultuur in de regio te beleven.